Frister - grænser & boafgifter mv.

Fristen for indlevering af åbningsstatus er 6 måneder fra dødsdagen

Endelig boopgørelse skal indleveres til skifteretten inden 15 måneder efter dødsdagen

Åbningsstatus kan afleveres som endelig boopgørelse – dvs. indenfor 6 måneder

Dødsboskat

Boet er skattefrit, når formuen er under grænsen og der ikke skal laves selvangivelse.

Boet skal kun lave selvangivelse, hvis man er over grænsen for skattepligt:

 • Almindelig - 2.776.800 kr. (i 2017) 
 • Uskiftet bo - 5.553.600 kr.
  Sat afdøde i uskiftet bo efter tidligere ægtefælle er grænsen dobbelt så høj

Beregning af skatten

Bobeskatningsindkomsten bliver ikke opdelt i personlig indkomst og i kapitalindkomst. Derfor ligner selvangivelsen for bobeskatningsperioden heller ikke den almindelige selvangivelse.

Bobeskatningsindkomsten i bobeskatningsperioden beskattes med 50%

 • I mellemperioden gives der et fradrag i skatten på 2.100 kr. pr. påbegyndt måned.
 • I boperioden gives der et bofradrag i skatten på 5.600 kr. pr. påbegyndt måned efter den måned, hvor dødsfaldet er sket. Der gives højst bofradrag i 12 måneder.
 • Den skat, som afdøde allerede har betalt, bliver trukket fra i dødsboskatten.

Aktieindkomst

Hvis dødsboet har aktieindkomst skal boet betale aktieskat.

SKAT beregner aktieskatten af aktieindkomsten med:

 • 27 procent op til 51.700 kr. (i 2017)
 • 42 procent af aktieindkomsten over 51.700 kr. (i 2017)
 • Den udbytteskat, som afdøde eller boet allerede har betalt, bliver fratrukket i den beregnede skat.

Salg af ejendommen

Salg af privat er som udgangspunkt skattefrit (parcelhusreglen)

Tænk således: 
Der skal betales skat af de ting, som også skulle have været på boets normale selvangivelse/årsopgørelse.

Overskydende skat eller restskat

Overskydende skatter udbetales kun hvis afdøde har betalt 3.000 kr.  
eller mere for meget i skat 

Restskatter skal kun betale hvis den overstiger 35.000 kr. 
(og det er kun den del der overstiger grænsen som skal betales)

Afhængig af restskatten - kan det være hensigtsmæssig at vente indtil 12 måndeder med skæringsdatoen pga. bofradraget er på 5600 kr. (i 2017) pr. påbegyndt måned

Bofradraget kan bruges nedbringe restskatten – men kun hvis man venter med aflevering til skifteretten.

Adgang til afdødes skatteoplysninger

Som boets kontaktperson, kan du få adgang til afdødes skatteoplysninger.

Boafgift – læs mere her

Arveafgiften - som i dag hedder boafgiften - skal betales af alle andre end ægtefæller og visse organisationer.

Livsarvinger slipper med 15 %, mens alle andre skal betale 36,25 % i boafgift.

Boafgift betales for den del af arven, der er større end 282.600 kr. (bundfradrag - 2017).

Ved uskiftet bo er bundfradraget 2*282.600 =565.200 kr. før der skal betales boafgift.

Boafgift 0%

Arv, der tilfalder:

 • Efterlevende ægtefælle
 • Registrerede partnere
 • Nogle organisationer med et almennyttigt formål er afgiftsfritaget.

Boafgift 15 % (livsarvninger)

 • Dine børn, stedbørn og deres afkom.
 • Også adoptivbørn og bortadopterede børn er omfattet.
 • Svigerbørn
 • Plejebørn under visse betingelser
 • Din samlever (eller andre personer), som du har boet sammen med i mindst de sidste 2 år før dødsfaldet
 • Din samlever, hvis I har boet sammen i mindre end 2 år, men på dødstidspunktet ventede, havde eller havde haft et fælles barn (herunder hvis den fælles bopæl var ophørt på grund af institutionsanbringelse/ældrebolig)
 • Dine forældre
 • Frasepareret eller skilt ægtefælle

Kun de ovennævnte personer er fritaget fra også at skulle betale tillægsboafgift.

Tillægsboafgift 36,25%

En række arvinger skal tillige betale tillægsboafgift. Denne afgift beregnes som 25% af arven efter dig, dog sådan, at den beregnede boafgift 15 % fratrækkes i arven, før tillægsboafgiften beregnes. Derved bliver den samlede afgift ikke 40%, men 36,25%.

Tillægsboafgift skal betales af alle arvinger, der ikke direkte er fritaget for afgiftspligten.

Det vil med andre ord sige, at eksempelvis:

 • Søskende
 • Nevøer & niecer