Forretningsbetingelser               

Opd. den 11.04.2019

1. Indledning
Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil, udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og CykelRevisoren ApS, CVR nr. 40 60 88 34. I tilfælde af afvigelser mellem forretningsbetingelserne og aftalebrev skal vilkårene i forretningsbetingelserne gælde.

2. Ydelser
I tilfælde, hvor der er udarbejdet aftalebrev, vil dette supplere den beskrivelse, der fremgår af hjemmesiden. Udvidelse eller indskrænkning i omfanget og arten af den aftalte ydelse skal aftales skriftligt mellem parterne. Merarbejde, som CykelRevisoren i den forbindelse udfører, vil være omfattet af Aftalen og underlagt samme vilkår, dog med forbehold for justeringer af CykelRevisorens honorar og tidsplan.

CykelRevisoren vil bestræbe sig på at levere Ydelsen i overensstemmelse med, en mellem parterne, aftalt tidsplan. Medmindre Kunden og CykelRevisoren udtrykkeligt og skriftligt angiver et endeligt leveringstidspunkt, er alle angivne datoer alene skønsmæssige.

I det omfang det af Aftalen fremgår, hvorledes Ydelsen er bemandet med kundeansvarlige og medarbejdere, som er ansvarlige for levering af Ydelsen, er CykelRevisoren berettiget til at erstatte anførte personer med andre kundeansvarlige og medarbejdere.

CykelRevisoren er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner, rapporter eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er overdraget og kommunikeret til Kunden i endelig form.

3. Priser og betaling
Alle priser er i danske kroner. Priser for pakkeløsninger fremgår af hjemmeside. CykelRevisoren forbeholder sig til enhver tid, retten til at justere prisen med uden varsel.
Honorar beregnes efter medgået tid inkl. tid til transport/rejse baseret på CykelRevisorens til enhver tid fastsatte timesatser for de medarbejdere, der udfører arbejdet, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil.

Timesatser reguleres som udgangspunkt 1-2 gange årligt uden særskilt varsel eller meddelelse herom.

CykelRevisoren angivelse af et honorar ved aftaleindgåelse bygger på de forudsætninger, som parterne har angivet. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for Ydelsen, er CykelRevisoren berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner til det beregnede honorar:

 • a - Forudsætningerne for levering af Ydelsen er ændret
 • b - Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige
 • c - Omstændighederne jf. a) og b) kan tilskrives Kunden eller forhold, som Kunden er ansvarlig for

Er der forud for arbejdets påbegyndelse ikke indgået aftale om fast honorar, beregnes honoraret efter medgået tid, jf. ovenfor. Moms er ikke inkluderet i honorar og timesatser, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil.

Omkostninger, der relaterer sig til levering af Ydelsen, såsom udlæg, rimelige rejseomkostninger, indkvartering og leveomkostninger betales af Kunden udover det aftalte honorar, medmindre andet er aftalt i et aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil.
CykelRevisoren er berettiget til at tilbageholde Ydelsen, såfremt kunden er i misligholdelse med betaling/sikkerhedsstillelse, eller der foreligger anticiperet misligholdelse.

CykelRevisoren er berettiget til at fakturere honorar (herunder aconto honorar), omkostninger og udlæg månedsvis bagud, dog kan større omkostninger og udlæg faktureres straks ved afholdelse. CykelRevisoren forbeholder sig ret til i særlige situationer at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for betalingen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 3 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfald beregnes renter med 1,25% pr. påbegyndt måned, medmindre andet er aftalt i aftalebrev.

4. Ikke planlagt arbejde
Ikke planlagt arbejde, skal forstås som arbejde der ikke er planlagt og som er af akut karakter. 
I tilfælde af ikke planlagt arbejde, vil prisen for ydelsen variere på følgende måde:

 • Hvis arbejdsopgaven udføres indenfor normal arbejdstid, som er fra kl. 08.00 til 16.00 på hverdage, fredage fra 08.00 til 14.00. I indeværende uge vil prisen være + 50% dog 100% efter kl. 18.00 og i weekender.  
 • Arbejdsopgaven skal udføres i næst kommende uge. Der beregnes der alm. timepris forudsat at der er tid i kalenderen.

5. Kvalitetssikring
Alle ydelser, der leveres af CykelRevisoren, er underlagt virksomhedens interne kvalitetssikring, herunder procedurer for bemanding, planlægning, kvalitetskontrol og klageadgang.

CykelRevisoren forpligter sig til at undersøge enhver klage omhyggeligt og hurtigt. Har CykelRevisoren leveret en mindre tilfredsstillende eller mangelfuld ydelse, kan Kunden som et alternativ til en drøftelse med den sædvanlige kontaktperson hos CykelRevisoren, rette henvendelse til CykelRevisorens ledelse. Kunden er i denne sammenhæng forpligtet til, straks og skriftligt efter at have konstateret eventuelle fejl og mangler ved den leverede ydelse, at kontakte CykelRevisoren. I den forbindelse har CykelRevisoren ret til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler inden for rimelig tid.

6. Samarbejde og ekstern assistance
Parterne skal holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende levering af Ydelsen.

Det er Kundens og dennes personales rolle på enhver relevant måde, at bistå CykelRevisoren i forbindelse med levering af Ydelsen, herunder:

 • At stille alt nødvendigt materiale til rådighed, give de nødvendige oplysninger og træffe nødvendige beslutninger inden for rimelig tid henset til opgavens art og omfang
 • At tilknytte medarbejdere med tilstrækkelige kompetencer og ressourcer
 • At sikre, at Kundens øvrige samarbejdspartnere i nødvendigt omfang samarbejder med CykelRevisoren
 • At medvirke aktivt til, at CykelRevisoren kan overholde al relevant national og international lovgivning

Det er Kundens ansvar rettidigt og fuldstændigt, at meddele alle relevante oplysninger til CykelRevisoren.
Kunden bære selv risikoen for upræcise, ukorrekte og ufuldstændige oplysninger, der overgives til CykelRevisoren.
Medfører Kundens forhold merarbejde for CykelRevisoren i forhold til, hvad man kunne forudsætte ved aftalens indgåelse, er CykelRevisoren berettiget til kompensation herfor baseret på almindelig timepris, uanset eventuel aftale om fast honorar. CykelRevisorens rolle over for Kunden er:

 • At levere ydelser i overensstemmelse med Aftalen samt eventuelle skriftlige korrektioner hertil
 • At efterleve relevant lovgivning samt vejledninger og god revisorskik

Såfremt en opgave kræver ekstern assistance, der skal betales af kunden, kan dette kun ske efter aftale mellem kunde og revisor. Revisor kan altid vælge at inddrage ekstern assistance som ikke skal betales af kunden fx. en konsulent indenfor skat og regnskaber mv.

7. Ansvarsbegrænsning
CykelRevisoren er ansvarlig for de leverede ydelser under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Medmindre andet aftales kan CykelRevisorens ansvar i forbindelse med levering af ydelser, der ikke indebærer afgivelse af erklæringer med sikkerhed, ikke overstige 5 gange det afregnede honorar for ydelsens udførelse, dog maksimalt 20.000 kr. uanset ydelsens omfang og honorarets størrelse.

CykelRevisoren er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data.

CykelRevisoren kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end CykelRevisoren.

CykelRevisoren kan ikke holdes til ansvar for mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af endelige produkter.

CykelRevisoren påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som benytter den af CykelRevisoren leverede ydelse eller viden. Kunden forpligter sig til at godtgøre CykelRevisoren forpligtelser, udgifter og andre omkostninger, som CykelRevisoren med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod CykelRevisoren som følge af Kundens misligholdelse af aftalen.

Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed, men ikke forsæt.

8. Fortrolighed
Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle den viden, alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med arbejdets udførsel fortroligt.

Alle medarbejdere i CykelRevisoren er pålagt tavshedspligt.

Parterne må ikke i nogen form videregive den anden parts fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre:

 • Der gives samtykke hertil
 • Oplysningerne er af en sådan karakter, at de er bestemt til videregivelse
 • Videregivelse sker til anden rådgiver under fortrolighedsforpligtelse, og videregivelse er nødvendig for opgavens udførsel
 • Videregivelse sker til opfyldelse af en lovbestemt pligt

Uanset fortrolighedsforpligtelsen er CykelRevisoren berettiget til at anvende Kundens navn og en kort beskrivelse af opgaven i forbindelse med markedsføring af CykelRevisoren.

Det er CykelRevisorens politik at opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring enhver kommunikation, hvad enten den er i brevform eller elektronisk, men CykelRevisoren kan dog ikke gøres ansvarlig for sikkerheds- og fortrolighedsbrister ved transmission via elektroniske kommunikationsmidler.

9. Brugs-, ejendoms- og ophavsret
CykelRevisoren har og beholder alle ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder til programmer, systemer, metoder og modeller i overensstemmelse med gældende lovgivning. Sådanne programmer, systemer, metoder og modeller må ikke videregives til tredjemand, uden at CykelRevisoren har givet skriftlig tilladelse hertil.

10. Interessekonflikt
Det er CykelRevisorens praksis at kontrollere, om der foreligger en interessekonflikt, før CykelRevisoren leverer den pågældende ydelse. CykelRevisoren leverer mange forskellige ydelser og kan ikke garantere, at alle situationer, hvor der kan foreligge en interessekonflikt, straks afdækkes. CykelRevisoren henstiller derfor til Kunden om straks at underrette CykelRevisoren, hvis denne skulle blive opmærksom på en mulig interessekonflikt.

Såfremt en aktuel eller formodet interessekonflikt er identificeret, og CykelRevisoren vurderer, at Kundens interesser kan varetages tilstrækkeligt ved iværksættelse af relevante procedurer, vil CykelRevisoren drøfte sådanne procedurer med Kunden.

11. Persondata og Hvidvask
CykelRevisoren er forpligtet til at opfylde, de til enhver tid gældene regler, indenfor Persondata og Hvidvask lovgivningen. CykelRevisoren indsamler og håndterer personlige oplysninger i henhold til denne lovgivning. Vi henviser til særskilt afsnit ”Cookie-politik og GDPR” på hjemmesiden.

12. Elektronisk kommunikation
CykelRevisoren og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation i forbindelse med levering af ydelser, godkendelse af materiale (årsregnskaber, skatteopgørelser, selvangivelser mv.) og løbende korrespondance. Enhver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.

CykelRevisoren eller CykelRevisorens underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, uautoriseret adgang, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

13. Aftalens ophør
Er CykelRevisoren valgt som revisor, kan dette hverv bringes til ophør i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Medmindre der i aftalebrevet er angivet et opsigelsesvarsel, ophører Aftalen når Ydelsen er leveret. Ved Aftalens ophør skal Kunden betale CykelRevisoren for de indtil da leverede ydelser og/eller uafregnet tidsforbrug samt påløbne omkostninger og udlæg. Kunden skal desuden betale CykelRevisoren rimelige omkostninger affødt af Aftalens ophør.

CykelRevisoren er berettiget til som led i hel eller delvis overdragelse af CykelRevisorens virksomhed at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til CykelRevisoren aftaler med Kunden til anden revisionsvirksomhed, herunder som led i intern omstrukturering, betinget af, at dette ikke på- fører kunden væsentlig ulempe eller meromkostninger.

14. Misligholdelse
Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til Aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen.

En væsentlig misligholdelse af Kundens betalingsforpligtelser berettiger CykelRevisoren til straks at ophæve Aftalen.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punktet om ansvarsbegrænsning.

15. Lovvalg og værneting
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af Aftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med CykelRevisoren hjemsted som værneting.

16. Spørgsmål til forretningsbetingelserne kan rettes til

CykelRevisoren ApS
Postvej 1
4652 Hårlev
Telefon 35851446
e-mail mail@cykelrevisoren.dk
CVR nr. 40 60 88 34