Moms på administration af ejer- og andelsboliger

Om ejendomsadministration der bliver momspligtigtLoven omkring ejendomsadministration medfører, at administration af fast ejendom bliver momspligtig fra den 1. januar 2011.

Samtidig med indførelsen af momspligt bliver disse virksomheder fritaget for at betale lønsumsafgift.

Hvad går ændringen ud på?

Virksomheder, der for andre udfører ejendomsadministration af udlejningsejendomme og administration af ejerlejligheds- og andelsboligforeninger bliver momspligtige heraf.
Samtidig ophæves lønsumsafgiftspligten.


Hvornår træder reglerne i kraft?

1. januar 2011.

Hvilke typiske opgaver foretager en administrator af fast ejendom:

En administrator af fast ejendom

  • Fører regnskab over ejendommens indtægter og udgifter herunder indberetning til Grundejernes investeringsfond, samt udfærdigelse af varme- og skatteregnskab.
  • Står for den løbende udlejning, udfærdigelse af lejekontrakter, opkrævning af leje, rykning i tilfælde af manglende betaling mv.
  • Tager initiativ til, at reparations- og vedligeholdelsesarbejder udføres på ejendommen, samt for betaling heraf. Administrator betaler også regninger for skat, brændsel, vand, el mv.
  • Ansætter og afskediger samt betaler vicevært, varmemester m.fl. samt træffer mere væsentlige dispositioner vedrørende ejendommens renholdelse. Under administrators ansættelse og afskedigelse af vicevært, varmemester m.fl. henhører tillige administrators instruktion/ledelse af de pågældende (inspektøropgaver) og administrators tilvejebringelse af viceværtsafløser under ferie, sygdom og lign.