Det Offentlige Ejerregister

Alle aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og partner­selskaber skal senest den 15. juni 2015, i det nye offentlige Ejerregister, registrere de kapitalejere som besidder 5% eller mere af selskabet. Man ”besidder” kapitalandele, når man ejer eller kontrollerer kapital­andelene, eller hvis man har pant med tilhørende stemmeret i kapital­andelene.

Hvem har pligt til at registrere i Ejerregisteret?

Alle eksisterende og nye aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksæt­terselskaber og partnerselskaber har pligt til at sørge for, at der sker registrering i Ejerregisteret.

Hvad skal registreres?

Ejerregisteret er en oversigt over selskabets ”betydelige ejere” og skal indeholde følgende minimumsoplysninger:

1. Ejerens eller panthaverens samlede besiddelser i selskabet (kapital- andele + stemmer – angivet i intervaller på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 og 100% samt 1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stem- meret).

2. Identifikation af ejeren eller panthaveren med angivelse af navn, adresse, CPR-nummer eller CVR-nummer.

Kapitalandele og stemmeandele på under 5% skal som udgangspunkt ikke registreres.

Da oplysningerne om ejerandel og/eller stemmeret angives i intervaller, skal ejerandele og/eller stemmerettigheder derfor opdateres, hver gang en ejer krydser en grænse mellem disse intervaller.

Hvor foretages registreringen?

Registreringen foretages direkte i Ejerregisteret på Virk.dk.

Hvem har adgang til Ejerregisteret?

Ejerregisteret er offentligt tilgængeligt fra den 15. juni 2015.

Hvorfor skal vi have et Ejerregister?

Danmark har indført regler om et offentligt tilgængeligt Ejerregister, for at kunne leve op til den EU regulering, som skal modvirke hvidvask. Registeret skal desuden forbedre offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder.

Særlige regler om ihændehaveraktier

Der gælder særlige nye regler for registrering af ejerskab til ihæn­dehaveraktier. Ejere af ihændehaveraktier skal selv registrere sig i Erhvervsstyrelsens IT-system – også selvom de har mindre end 5% af selskabskapitalen eller stemmerne. Den del af registreret, der omfatter ihændehaveraktier, bliver ikke offentligt tilgængeligt.

Er der forskel på ejerbog og Ejerregister?

Det er vigtigt at understrege, at ejerbogen og Ejerregisteret er to forskel­lige systemer, og at de skal føres hver for sig.

Ejerbogen er en fortegnelse over samtlige selskabets aktier eller anpar­ter, og information om hvem der ejer disse. Betegnelsen ”ejerbog” skal ikke tages bogstaveligt, idet en ejerbog nemt kan føres i et almindeligt Word dokument, i en app eller i en notesbog. Selskabet bestemmer selv formen af ejerbogen, medens indholdet af ejerbogen er fastlagt i selskabslovens §§ 50-58.

Ejerbogen er ikke offentligt tilgængelig.

Det er selskabet, der skal sørge for, at ejerbogen bliver oprettet, og at den bliver ført med korrekte oplysninger. Ejerbogen skal til enhver tid være opdateret, og skal senest opdateres inden 2 uger efter et ejerskifte eller en pantsætning af kapitalandele.

Skal cykelRevisoren hjælpe dig?

I stedet for selv at have besværet med at føre og vedligeholde registreringerne i Ejerregisteret og/eller i ejerbogen, kan CykelRevisoren bistå hermed. Du skal blot informere os hver gang der sker ændringer i ejerskab, eller kontrol af selskabet, og vi vil derpå sørge for at registrere disse ændringer i Ejerregisteret og/eller for ajourføring af ejerbogen.

Såfremt du ønsker CykelRevisorens bistand hertil, er du velkommen til at kontakte Jesper Kousgaard på telefon
3585 1446 eller mail@cykelRevisoren.dk